Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Cảm biến đo Momen xoắn

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz Messtechnik, với các dạng phổ biến, Cảm biến đo Momen xoắn kiểu không quay, Cảm biến đo Momen xoắn trục quay dạng cổ góp, Cảm biến đo Momen xoắn trục quay dạng không tiếp xúc

Hiển thị 1–16 trong 69 kết quả

Cảm biến đo Momen xoắn Dual Range Lorenz DR-2208 5 N.m/0.5 N.m, 10 N.m/1 N.m, 20 N.m/2 N.m, 30 N.m/3 N.m, 50 N.m/5 N.m, 100 N.m/10 N.m, 200 N.m/20 N.m, 500 N.m/50 N.m, 1000 N.m/100 N.m, 2000 N.m/200 N.m, 5000 N.m/500 N.m, 10000 N.m/1000 N.m, 20000 N.m/2000 N.m

Cảm biến đo Momen xoắn Dual Range Lorenz DR-2208 5 N.m/0.5 N.m, 10 N.m/1 N.m, 20 N.m/2 N.m, 30 N.m/3 N.m, 50 N.m/5 N.m, 100 N.m/10 N.m, 200 N.m/20 N.m, 500 N.m/50 N.m, 1000 N.m/100 N.m, 2000 N.m/200 N.m, 5000 N.m/500 N.m, 10000 N.m/1000 N.m, 20000 N.m/2000 N.m, Rotating Dual Range Torque Sensor DR-2208/DR-2208-P (contactless) with Nominal Torque from 5/0.5 … 20000/2000 N·m

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn Dual Range Lorenz DR-2208-P 5 N.m/0.5 N.m, 10 N.m/1 N.m, 20 N.m/2 N.m, 30 N.m/3 N.m, 50 N.m/5 N.m, 100 N.m/10 N.m, 200 N.m/20 N.m, 500 N.m/50 N.m, 1000 N.m/100 N.m, 2000 N.m/200 N.m, 5000 N.m/500 N.m, 10000 N.m/1000 N.m, 20000 N.m/2000 N.m

Cảm biến đo Momen xoắn Dual Range Lorenz DR-2208-P 5 N.m/0.5 N.m, 10 N.m/1 N.m, 20 N.m/2 N.m, 30 N.m/3 N.m, 50 N.m/5 N.m, 100 N.m/10 N.m, 200 N.m/20 N.m, 500 N.m/50 N.m, 1000 N.m/100 N.m, 2000 N.m/200 N.m, 5000 N.m/500 N.m, 10000 N.m/1000 N.m, 20000 N.m/2000 N.m, Rotating Dual Range Torque Sensor DR-2208/DR-2208-P (contactless) with Nominal Torque from 5/0.5 … 20000/2000 N·m

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn Dual Range Lorenz DR-2508 5 N.m/0.5 N.m, 10 N.m/1 N.m, 20 N.m/2 N.m, 30 N.m/3 N.m, 50 N.m/5 N.m, 100 N.m/10 N.m, 200 N.m/20 N.m, 500 N.m/50 N.m, 1000 N.m/100 N.m, 2000 N.m/200 N.m, 5000 N.m/500 N.m, 10000 N.m/1000 N.m, 20000 N.m/2000 N.m

Cảm biến đo Momen xoắn Dual Range Lorenz DR-2508 5 N.m/0.5 N.m, 10 N.m/1 N.m, 20 N.m/2 N.m, 30 N.m/3 N.m, 50 N.m/5 N.m, 100 N.m/10 N.m, 200 N.m/20 N.m, 500 N.m/50 N.m, 1000 N.m/100 N.m, 2000 N.m/200 N.m, 5000 N.m/500 N.m, 10000 N.m/1000 N.m, 20000 N.m/2000 N.m, Rotating Dual Range Torque Sensor DR-2508/DR-2508-P (contactless) with Nominal Torque from 5/0.5 … 20000/2000 N·m

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn Dual Range Lorenz DR-2508-P 5 N.m/0.5 N.m, 10 N.m/1 N.m, 20 N.m/2 N.m, 30 N.m/3 N.m, 50 N.m/5 N.m, 100 N.m/10 N.m, 200 N.m/20 N.m, 500 N.m/50 N.m, 1000 N.m/100 N.m, 2000 N.m/200 N.m, 5000 N.m/500 N.m, 10000 N.m/1000 N.m, 20000 N.m/2000 N.m

Cảm biến đo Momen xoắn Dual Range Lorenz DR-2508-P 5 N.m/0.5 N.m, 10 N.m/1 N.m, 20 N.m/2 N.m, 30 N.m/3 N.m, 50 N.m/5 N.m, 100 N.m/10 N.m, 200 N.m/20 N.m, 500 N.m/50 N.m, 1000 N.m/100 N.m, 2000 N.m/200 N.m, 5000 N.m/500 N.m, 10000 N.m/1000 N.m, 20000 N.m/2000 N.m, Rotating Dual Range Torque Sensor DR-2508/DR-2508-P (contactless) with Nominal Torque from 5/0.5 … 20000/2000 N·m

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn Dual Range Lornez DR-2531

Dual range torque sensors, DR-2531, DR-2831, rotation torsional sensor, dual range, contactless, rotary, torque transducer, torque sensor, rotation, torsional moment transducer, turning, torsional transducers, revolution, torque cells, torque transducers

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn Dual Range Lornez DR-2531-P

Dual range torque sensors, DR-2531, DR-2831, rotation torsional sensor, dual range, contactless, rotary, torque transducer, torque sensor, rotation, torsional moment transducer, turning, torsional transducers, revolution, torque cells, torque transducers

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn Dual Range Lornez DR-2831

Dual range torque sensors, DR-2531, DR-2831, rotation torsional sensor, dual range, contactless, rotary, torque transducer, torque sensor, rotation, torsional moment transducer, turning, torsional transducers, revolution, torque cells, torque transducers

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn Dual Range Lornez DR-2831-P

Dual range torque sensors, DR-2531, DR-2831, rotation torsional sensor, dual range, contactless, rotary, torque transducer, torque sensor, rotation, torsional moment transducer, turning, torsional transducers, revolution, torque cells, torque transducers

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn kết nối USB Lorenz DR-3000 0.1 N.m, 0.2 N.m, 0.5 N.m, 1 N.m, 2 N.m, 5 N.m, 10 N.m, 20 N.m, 30 N.m, 50 N.m, 100 N.m, 200 N.m, 500 N.m, 1000 N.m, 2000 N.m, 5000 N.m

Cảm biến đo Momen xoắn kết nối USB Lorenz DR-3000 0.1 N.m, 0.2 N.m, 0.5 N.m, 1 N.m, 2 N.m, 5 N.m, 10 N.m, 20 N.m, 30 N.m, 50 N.m, 100 N.m, 200 N.m, 500 N.m, 1000 N.m, 2000 N.m, 5000 N.m, USB-Torque Sensor DR-3000/DR-3000-P (contactless) with Nominal Torque from 0.1 … 5000 N·m

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn kết nối USB Lorenz DR-3000-P 0.1 N.m, 0.2 N.m, 0.5 N.m, 1 N.m, 2 N.m, 5 N.m, 10 N.m, 20 N.m, 30 N.m, 50 N.m, 100 N.m, 200 N.m, 500 N.m, 1000 N.m, 2000 N.m, 5000 N.m

Cảm biến đo Momen xoắn kết nối USB Lorenz DR-3000-P 0.1 N.m, 0.2 N.m, 0.5 N.m, 1 N.m, 2 N.m, 5 N.m, 10 N.m, 20 N.m, 30 N.m, 50 N.m, 100 N.m, 200 N.m, 500 N.m, 1000 N.m, 2000 N.m, 5000 N.m, USB-Torque Sensor DR-3000/DR-3000-P (contactless) with Nominal Torque from 0.1 … 5000 N·m

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn kết nối USB Lorenz DR-3001

USB torque sensors, DR-3001, rotary, torque transducer, Screw Driving Systems, USB, ferrrite-free, torque sensor, rotation, force transducer, torsional moment transducers, revolution, torque transducers, torque cells, test equipment, digital, torque cell

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn kết nối USB Lorenz DR-3003

USB torque sensors, DR-3003, rotary, USB, torque transducer, screw driving systems, torque sensor, ¼” hexagon drive, quick change chuck, rotation, turning, software, torsional moment transducers, revolution, torque transducers, torque measurements

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz D-2209 1 N.m, 2 N.m, 5 N.m

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz D-2209 1 N.m, 2 N.m, 5 N.m, Torque Measuring Flange, reactive

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz D-2223 2 N.m, 5 N.m, 12 N.m, 25 N.m, 63 N.m, 100 N.m, 160 N.m, 200 N.m, 500 N.m, 1000 N.m, 2000 N.m, 5000 N.m

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz D-2223 2 N.m, 5 N.m, 12 N.m, 25 N.m, 63 N.m, 100 N.m, 160 N.m, 200 N.m, 500 N.m, 1000 N.m, 2000 N.m, 5000 N.m, Torque Sensor, reactive

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz D-2268 50 N.m, 100 N.m, 200 N.m, 500 N.m, 1000 N.m, 2000 N.m, 5000 N.m, 10000 N.m

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz D-2268 50 N.m, 100 N.m, 200 N.m, 500 N.m, 1000 N.m, 2000 N.m, 5000 N.m, 10000 N.m, Torque Measuring Flange, reactive

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz D-2431 0.1 N.m, 0.2 N.m, 0.5 N.m, 1 N.m, 2 N.m, 5 N.m, 10 N.m, 20 N.m

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz D-2431 0.1 N.m, 0.2 N.m, 0.5 N.m, 1 N.m, 2 N.m, 5 N.m, 10 N.m, 20 N.m, Torque Sensor, reactive

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik
1 2 3 4 5

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz Messtechnik, với các dạng phổ biến, Cảm biến đo Momen xoắn kiểu không quay, Cảm biến đo Momen xoắn trục quay dạng cổ góp, Cảm biến đo Momen xoắn trục quay dạng không tiếp xúc