Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Chương 1: Giới thiệu phần mềm Cimon-SCADA

Chương 1: Giới thiệu phần mềm Cimon-SCADA

Lượt xem: 54

Chương 1: Giới thiệu phần mềm Cimon-SCADA

Cimon-SCADA là chương trình phần mềm trên cơ sở Microsoft Windows cho tự động hóa công nghiệp. CimonD là chương trình cho phép soạn thảo, CimonX là chương trình cho phép chạy ứng dụng.

Cimon-SCADA là hệ thống phần mềm hiệu quả cao bao gồm tốc độ hệ thống nhanh, kiến trúc hệ thống mở, chức năng hệ thống mạng mạnh mẽ, sử dụng thuận tiện, v.v.

Cimon-SCADA là phần mềm được thiết kế trên cơ sở Microsoft Windows 98/Me/2000/XP/Serve2003/VISA để xử lý nhiều thông tin với tốc độ cao và sử dụng chức năng mạnh mẽ như Đa công việc, đa luồng, OLE Automation, Activex, nó cung cấp giải pháp cho giám sát và điều khiển từ xa, Cimon-SCADA cũng được sử dụng trong các hệ thống lớn hoặc hệ thống nhỏ.

Đặc trưng

Kiến trúc hệ thống mở

Cimon-SCADA được thiết kế hệ thống mở, hài lòng yêu cầu từ hàng loạt người sử dụng và cung cấp mềm dẻo cao như liên kết rễ dàng với phần mềm khác.

 • Cimon-SCADA hỗ trợ OLE Automation và chương trình ứng dụng bên ngoài thu thập dữ liệu rễ dàng dữ liệu của Cimon-SCADA.
 • Cimon-SCADA liên kết với cơ cở dữ liệu sử dụng ODBC.
 • Cimon-SCADA mở giao thức CIMON-NET(RS232, TCP/IP), được sử dụng để thay đổi dữ liệu giữa các Cimon-SCADA. Dữ liệu của Cimon-SCADA có thể được thiết lập hoặc quy vào bởi hệ thống khác.
 • Sẵn có sử dụng OCX nhưu trang đồ họa.

Hỗ trợ hàng loạt mạng

CIMON-SCADA hỗ trợ hệ thống dự phòng cần thiết của hệ thống lớn

 • CIMON-SCADA sử dụng đầy đủ chức năng mạng của hệ điều hành Windows
 • CIMON-SCADA hỗ trợ nhiều loại cấu trúc mạng như Stand Alone, Peer to Peer, Client/Serve.
 • CIMON-SCADA hỗ trợ hàng loại giao thức

Liên kết mối quan hệ cơ sở dữ liệu

CIMON-SCADA có thể được liên kết với hệ thống cơ sở dữ liệu sử dụng ODBC, CIMON-SCADA hỗ trợ SQL, ứng dụng DB như sửa, thêm, xóa bản nghi.

Hỗ trợ Internet

CIMON-SCADA được sử dụng trong Internet Web Serve, trạng thái thiết bị hiện thời có thể được giám sát và điều khiển với Web-Browser từ máy tính từ xa.

Trang đồ họa

CIMON-SCADA cung cấp hàng loạt kiểu Wizard và thư viện Symbol, hệ thống có thể định dạng rễ dàng, đối tượng có thể được đăng ký như một thư viện Symbol và sử dụng mọi nơi khi cần thiết, rễ dàng để mở rộng hệ thống, CIMON-SCADA cung cấp thành phần OCX được phát triển bởi nhà cung cấp thứ 3, như là đối tượng trong CIMON-SCADA.

Mã lệnh (Basic Script)

CIMON-SCADA hỗ trợ ngôn ngữ Basic script, bạn có thể sử dụng CIMON-SCADA script rất rễ mà không cần đạo tạo đặc biệt. CIMON-SCADA cung cấp hàng trăm hàm bao gồm liên kết đối tượng OLE và vào/ra file, đặc biệt, CIMON-SCADA cung cấp chức năng đến hỗ trợ SQL, vì vậy bạn có thể truy vấn và tìm kiếm dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Tương thích dữ liệu với hàng loạt ứng dụng

 • Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Tag tương thích với Microsoft Exel
 • Sẵn sàng sử dụng trong báo cáo với Microsoft Excel, Word, v.v.
 • Sẵn sàng sử dụng trong định dạng đồ họa, như Auto-CARD, Photoshop, Core Draw, v.v

1-1. Đặt chưng chức năng

Thu thập dữ liệu thời gian thực

 • Hỗ trợ hàng loại I/O Drivers
 • Sử dụng chức năng Networks tối đa
 • Hiệu quả cao thông qua dữ liệu kiểu Event

Quản lý cơ sở dữ liệu thời gian thực

 • Thuận tiện quản lý với kiểu và hàm.
 • Tìm/Thay thế cho thuận tiện quản lý với dữ liệu lớn
 • Tương thích cơ sở dữ liệu với Excel
 • Analog/Digital/String/Group Tag
 • Virtual Tag: Simulation, Tag cho biến nội.

Cảnh báo (Alarm)

 • Ưu tiên công việc trong hệ thống
 • Quản lý cảnh báo bởi vùng và ưu tiên
 • Tổng kết cảnh báo, file, máy in, cảnh báo âm thanh, gọi trang
 • Tag cảnh báo Digital, ON, OFF, ON-OFF, OFF-ON, ON<->OFF
 • Tag cảnh báo Analog, thay đổi giá trị.

Đồ thị(Trend)

 • Đồ thị thời gian thực/đồ thị quá khứ
 • YT Graph/Multiple Graph/XY Graph/ST Graph

Báo cáo(Reports)

 • Sử dung mẫu báo cáo được làm từ Excel, Word
 • Sử dụng Excel mà không có chương trình Exel
 • Đầu ra bởi sự kiện

Lưu trữ dữ liệu (Data Logging)

 

Bình luận