Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Khởi tạo nhanh một Project trong phần mềm CICON

Khởi tạo nhanh một Project trong phần mềm CICON

10/10/2019 869
 1. Tạo Project
 • Khởi động CICON software
 • Chọn File => New Project
 • Chọn loại PLC CPU và chọn Next.

 • Hộp thoại xuất hiện Project Properties

Project Path: sử dụng để thay đổi đường dẫn nơi tệp dự án sẽ được lưu trữ.

Set as default path : nhấp vào đây nếu bạn muốn tạo đường dẫn hiện tại làm đường dẫn mặc định.

Một cách khác để thay đổi thư mục Default folder , nhấp vào Tool → Tùy chọn CICON → CICON Options.

Trong tab General, nhấp vào Locations và chọn thư mục nơi tệp dự án sẽ được lưu.

CPU Type : Nó được sử dụng để quay trở lại hộp thoại kiểu CPU.

Series No. : nhấp vào đây để thay đổi chuỗi CPU.

Trong trường hợp Hybrid Xpanel, Hybrid XPanel xuất hiện trên Project Properties.Nhấp vào hộp để chọn Hybrid Xpanel.

Developer: Tên nhà phát triển giống với tên máy PC của bạn(Administrator).

Description: Viết mô tả dự án nếu cần thiết.

Security settings: Nhấp vào để khóa dự án bằng mật khẩu.

Mật khẩu này sẽ được sử dụng khi bạn mở tệp dự án này.Nếu bạn quên mật khẩu, dự án của bạn không thể mở được.

Connections: Nó được sử dụng để chọn loại tải xuống dự án.

Bạn có thể chọn Serial port, Dial-up Modem Leased Line Modem, Ethernet, PLC Simulator, and USB port

Chọn OK để hoàn thành

2. Create a program

 • Chọn File → New Programhoặc chuột phải Program và chọn New Program.

 • Nhập tên chương trình và chọn số ID.

ID: Số ID thấp nhất được Run trước.

Online Edit Buffer: Đây là các bước bổ sung để chỉnh sửa trực tuyến. Mặc định là khác nhau với các loại CPU.

Nếu số bước này bị giảm khi bạn chỉnh sửa các bước trực tuyến.

 • Chọn Scan and rồi chọn OK.

3. Enter Ladder Logic

LD Edit ToolBar

Để nhập logic bậc thang, bạn có các tùy chọn sauErase :

Erase: Xóa các phần tử logic hoặc Instructions.

Normally Open Contact: Nếu bit là On thì Coil sẽ bật On.

Normally Closed Contact: Nếu bit là Off (1) thì Coil sẽ bật On (1).

Coil: Một lệnh đầu ra điều khiển một bit dữ liệu.

Vertical Line: Thêm đường thẳng đứng (Nó kết nối nhánh với nhánh)

Delete Vertical Line: xóa đường thẳng đứng.

Viết chương trình bằng ngôn ngữ Ladder chương trình bật tắt đơn giản

 • Thêm một dòng trống : Chọn Edit → Insert Row or press Ctrl+L.

Dòng trống được thêm ở bên dưới con trỏ Màu xanh lam.

Nhấp vào Edit → Insert Next Row hoặc nhấn Ctrl + Enter, Dòng trống được thêm ở phía trên con trỏ Màu xanh lam.

 • Nếu bạn muốn đăng ký mô tả biến với tên, hãy sử dụng cửa sổ Variable Editor.

 • Sau khi đã viết xong chương trình đơn giản này ta chọn Save (Ctrl+S) hoặc nhấp sau khi Save chương trình vạch đỏ bên trái chương trình sẽ mất đi
Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.