Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Truyền thông Ethernet giữa Xpanel ( XT04 và XT07) với PLC-S

Truyền thông Ethernet giữa Xpanel ( XT04 và XT07) với PLC-S

18/10/2019 922

1. CICON

a) Tạo dự án và tạo kết nối CICON với PLCS.
b) Bấm vào Parameter → PLC Parameter.

c) PLC Parameter → Ethernet → Gán IP của bạn, Subnet Mask và địa chỉ Gateway.
Ví dụ:

Địa chỉ IP: 172.30.10.100

Địa chỉ Subnet Mask : 255.255.0.0

Địa chỉ Gateway IP: 172.30.10.1

d) Bấm Online → chọn Link+Download+Monitor.

2. XpanelDesigner
a) Thực thi XpanelDesigner và tạo một dự án theo kích thước của thiết bị Xpanel.
b) Bấm vào Tools → I / O Devices và chọn New Device.

c) Viết tên I/O Device và chọn Device Ethernet và sau đó nhấn OK.

Từ menu Device Type kéo xuống chọn CIMON-PLC.
Lưu các thiết lập mặc định trong cửa sổ cấu hình truyền thông Ethernet.

e) Click Station → Click Add Station.

f) Điền các  thông tin sau:
Station Name: PLCS
Station Type: CM3-plcS
IP Address: Nhập Địa chỉ IP PLCS được cấu hình trong CICON.
Socket Port No: 10262 (UDP) hoặc 10260 (TCP).

g) Click OK → Click Save.

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.