Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Bộ điều khiển lập trình nhúng » I-87K RS-485 Modules » I-87K Analog I/O Modules » I-87K Voltage/Current/Sensor Input Modules

I-87K Voltage/Current/Sensor Input Modules

ICP DAS I-87K Voltage/Current/Sensor Input Modules

Hiển thị 1–16 trong 22 kết quả

Module 10 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) ICP DAS I-87018ZW

I-87018ZW-G/S CR 10-channel Thermocouple Input Module (Gray Cover) (RoHS)
Include I-87018Z Module and DB-1820 Daughter Board
I-87018ZW-G/S2 CR 10-channel Thermocouple Input Module (Gray Cover) (RoHS)
Include I-87018Z Module ,DN-1822 Daughter Board and 1.8 m Cable

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 10 kênh đầu vào tương tự ICP DAS I-87019ZW

I-87019ZW-G/S CR 10-channel Universal Analog Input Module (Gray Cover) (RoHS), Includes the I-87019ZW Module and a DB-1820 Daughter Board
I-87019ZW-G/S2 CR 10-channel Universal Analog Input Module (Gray Cover) (RoHS), Includes the I-87019ZW Module, a DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 10/20 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-87017ZW

I-87017ZW-G CR 10/20-channel Analog Input Module with High Voltage Protection (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ DS18B20 Daisy-Chain ICP DAS I-87004W

I-87019ZW-G/S CR 10-channel Universal Analog Input Module (Gray Cover) (RoHS), Includes the I-87019ZW Module and a DB-1820 Daughter Board
I-87019ZW-G/S2 CR 10-channel Universal Analog Input Module (Gray Cover) (RoHS), Includes the I-87019ZW Module, a DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ RTD ICP DAS I-87013W

I-87013W-G CR 4-channel RTD Input Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu vào RTD ICP DAS I-87013

I-87013 4-channel RTD Input Module (Blue Cover)
I-87013-G 4-channel RTD Input Module (Gray Cover)
I-87013 CR 4-channel RTD Input Module (Blue Cover) (RoHS)
I-87013-G CR 4-channel RTD Input Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 7 kênh đầu vào nhiệt độ RTD ICP DAS I-87015PW

I-87015W-G CR 7-channel RTD Input Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87015PW-G CR 7-channel RTD Input Module with 3-wire Lead Resistance Elimination (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 7 kênh đầu vào nhiệt độ RTD ICP DAS I-87015W

I-87015W-G CR 7-channel RTD Input Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87015PW-G CR 7-channel RTD Input Module with 3-wire Lead Resistance Elimination (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) ICP DAS I-87018

I-87018 8-channel Thermocouple Input Module (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) ICP DAS I-87018-G

I-87018-G 8-channel Thermocouple Input Module (Gray Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) ICP DAS I-87018PW

I-87018PW-G CR 8-channel Thermocouple Input Module (Gray Cover) (RoHS).
Includes the I-87018PW Module and a CN-1824 Daughter Board.

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) ICP DAS I-87018RW

I-87018W-G CR 8-channel Thermocouple Input Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87018RW-G CR 8-channel Thermocouple Input Module with High Overvoltage Protection (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) ICP DAS I-87018W

I-87018W-G CR 8-channel Thermocouple Input Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87018RW-G CR 8-channel Thermocouple Input Module with High Overvoltage Protection (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) ICP DAS I-87019RW

I-87019RW-G CR 8-channel Universal Analog Input Module with High Voltage Protection (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-87017

I-87017 8-channel Analog Input Module (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-87017-G

I-87017 8-channel Analog Input Module (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

ICP DAS I-87K Voltage/Current/Sensor Input Modules