Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » RS-485 Modules » I-8K RS-485 Modules » I-8K Analog I/O Modules » I-8K Voltage/Current/Sensor Input Modules

I-8K Voltage/Current/Sensor Input Modules

ICP DAS I-8K Voltage/Current/Sensor Input Modules

Xem tất cả 6 kết quả

Module 16/8 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-8014W

I-8014W CR 16-bit, 250 K sampling rate, 16/8-channel analog input module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-8014CW

I-8014W CR 16-bit, 250 K sampling rate, 16/8-channel analog input module (RoHS)
I-8014CW CR 16-bit, 250 K sampling rate, 8-channel analog input module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-8017H

I-8017H 14-bit 100K sampling rate 8-channel analog input module (Blue Cover)
I-8017H-G 14-bit 100K sampling rate 8-channel analog input module (Gray Cover)
I-8017H CR 14-bit 100K sampling rate 8-channel analog input module (Blue Cover) (RoHS)
I-8017H-G CR 14-bit 100K sampling rate 8-channel analog input module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8/16 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-8017DW

I-8017DW CR 8-channel Analog Input Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8/16 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-8017HCW

I-8017HCW CR 8-channel Analog Input Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8/16 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-8017HW

I-8017HW CR 8-channel Analog Input Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICP DAS I-8K Voltage/Current/Sensor Input Modules