Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ lập trình nhúng 4 I/O Slot InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 ICP DAS WP-8449

Bộ lập trình nhúng 4 I/O Slot InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 ICP DAS WP-8449

Lượt xem: 197

InduSoft Default Runtime License: 300 Tags, 3 Drivers
WP-8139-EN-G WP-8149-EN-G 1 I/O Slot InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: English Version)
WP-8439-EN-G WP-8449-EN-G 4 I/O Slots InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: English Version)
WP-8839-EN-G WP-8849-EN-G 8 I/O Slots InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: English Version)
WP-8139-TC-G WP-8149-TC-G 1 I/O Slot InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: Traditional Chinese Version)
WP-8439-TC-G WP-8449-TC-G 4 I/O Slots InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: Traditional Chinese Version)
WP-8839-TC-G WP-8849-TC-G 8 I/O Slots InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: Traditional Chinese Version)
WP-8139-SC-G WP-8149-SC-G 1 I/O Slot InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: Simplified Chinese Version)
WP-8439-SC-G WP-8449-SC-G 4 I/O Slots InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: Simplified Chinese Version)
WP-8839-SC-G WP-8849-SC-G 8 I/O Slots InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: Simplified Chinese Version)

InduSoft Default Runtime License: 1500 Tags, 3 Drivers
WP-8139-EN-1500 WP-8149-EN-1500 1 I/O Slot InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: English Version)
WP-8439-EN-1500 WP-8449-EN-1500 4 I/O Slots InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: English Version)
WP-8839-EN-1500 WP-8849-EN-1500 8 I/O Slots InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: English Version)
WP-8139-TC-1500 WP-8149-TC-1500 1 I/O Slot InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: Traditional Chinese Version)
WP-8439-TC-1500 WP-8449-TC-1500 4 I/O Slots InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: Traditional Chinese Version)
WP-8839-TC-1500 WP-8849-TC-1500 8 I/O Slots InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: Traditional Chinese Version)
WP-8139-SC-1500 WP-8149-SC-1500 1 I/O Slot InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: Simplified Chinese Version)
WP-8439-SC-1500 WP-8449-SC-1500 4 I/O Slots InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: Simplified Chinese Version)
WP-8839-SC-1500 WP-8849-SC-1500 8 I/O Slots InduSoft based WinPAC-8000 with WinCE 5.0 (OS: Simplified Chinese Version)

Vendor: ICP DAS